de :: en
Permalink: PURL

Search

Quick selection


Selection by date of origin: 1651

Shelfmark Manuscript title Place of origin Date of origin Facsimile
Cod. Guelf. 236.7 Extrav. Herzog August zu Braunschweig-Lüneburg: Briefe an Johann Valentin Andreae 1641 - 1653, Bd. 7 1651 Cod. Guelf. 236.7 Extrav. — Herzog August zu Braunschweig-Lüneburg: Briefe an Johann Valentin Andreae 1641 - 1653, Bd. 7 — 1651