de :: en
Permalink: PURL

Search

Quick selection


Selection by date of origin: 1785

Shelfmark Manuscript title Place of origin Date of origin Facsimile
Ms. jur. 8° 150 Johann Bernhard Köhler 1785
Ms. Lub. 4° 194 Drei Schriftstücke zum Martensmann 1785
Ms. Lub. 4° 730 Ordnung der privilegierten Bet- und Lesemeister 1785
Ms. Lub. 2° 731 Ordnung der privilegierten Bet- und Lesemeister 1785