de :: en
Permalink: PURL

Search

Quick selection


Selection by Place of origin: Böhmen

Shelfmark Manuscript title Place of origin Date of origin Facsimile
Cod. Guelf. 263.7 Extrav. Johannes de Rupescissa. De Vino Böhmen 1444 Cod. Guelf. 263.7 Extrav. — Johannes de Rupescissa. De Vino — Böhmen, 1444
Cod. Guelf. 276 Helmst. Johannes Calderinus. Johannes de Deo Böhmen 1427/1428
Cod. Guelf. 362 Helmst. Johannes Noviforensis Österreich 14. Jh., 4. Viertel
Cod. Guelf. 362 Helmst. Johannes Noviforensis Österreich 14. Jh., 4. Viertel
Cod. Guelf. 367 Helmst. Theologisch-historische Sammelhandschrift Italien 13.–15. Jh. Cod. Guelf. 367 Helmst. — Theologisch-historische Sammelhandschrift — Italien, 13.–15. Jh.
Cod. Guelf. 367 Helmst. Theologisch-historische Sammelhandschrift Italien 13.–15. Jh. Cod. Guelf. 367 Helmst. — Theologisch-historische Sammelhandschrift — Italien, 13.–15. Jh.
Cod. Guelf. 456 Helmst. Johannes Rokycana Böhmen um 1435 Cod. Guelf. 456 Helmst. — Johannes Rokycana — Böhmen, um 1435
Cod. Guelf. 473 Helmst. Johannes Gerson. Johannes Maurosii. Petrus de Pulka Österreich um 1430 Cod. Guelf. 473 Helmst. — Johannes Gerson. Johannes Maurosii. Petrus de Pulka — Österreich, um 1430
Cod. Guelf. 565 Helmst. Johannes Wyclif Böhmen 15. Jh., 1. Drittel
Cod. Guelf. 565 Helmst. Böhmen 15. Jh., 1. Drittel
Cod. Guelf. 701 Helmst. Johannes de Capestrano. Johannes Rokycana Böhmen 15. Jh., Mitte Cod. Guelf. 701 Helmst. — Johannes de Capestrano. Johannes Rokycana — Böhmen, 15. Jh., Mitte
Cod. Guelf. 701 Helmst. Johannes de Capestrano. Johannes Rokycana Böhmen 15. Jh., Mitte Cod. Guelf. 701 Helmst. — Johannes de Capestrano. Johannes Rokycana — Böhmen, 15. Jh., Mitte
Cod. Guelf. 767 Helmst. Böhmische Brüderschaft: Apologia der Böhmischen Brüderschaft <tschech.> Böhmen 16. Jh. Cod. Guelf. 767 Helmst. — Böhmische Brüderschaft: Apologia der Böhmischen Brüderschaft <tschech.> — Böhmen, 16. Jh.
Cod. Guelf. 767 Helmst. Böhmen 16. Jh. Cod. Guelf. 767 Helmst. —  — Böhmen, 16. Jh.