Text

Ajax

*)aqh/na


a)ei\ me/n, w)= pai= *larti/ou, de/dorka/ se
pei=ra/n tin' e)xqrw=n a(rpa/sai qhrw/menon:
kai\ nu=n e)pi\ skhnai=s se nautikai=s o(rw=
*ai)/antos, e)/nqa ta/cin e)sxa/thn e)/xei,
pa/lai kunhgetou=nta kai\ metrou/menon
i)/xnh ta\ kei/nou neoxa/raxq', o(/pws i)/dh|s
ei)/t' e)/ndon ei)/t' ou)k e)/ndon. eu)= de/ s' e)kfe/rei
kuno\s *lakai/nhs w(/s tis eu)/rinos ba/sis.
e)/ndon ga\r a(nh\r a)/rti tugxa/nei, ka/ra
sta/zwn i(drw=ti kai\ xe/ras cifokto/nous.
kai/ s' ou)de\n ei)/sw th=sde paptai/nein pu/lhs
e)/t' e)/rgon e)sti/n, e)nne/pein d' o(/tou xa/rin
spoudh\n e)/qou th/nd', w(s par' ei)dui/as ma/qh|s.

*)odusseu/s


w)= fqe/gm' *)aqa/nas, filta/ths e)moi\ qew=n,
w(s eu)maqe/s sou, ka)\n a)/poptos h)=|s o(/mws,
fw/nhm' a)kou/w kai\ cunarpa/zw freni\
xalkosto/mou kw/dwnos w(s *turshnikh=s.
kai\ nu=n e)pe/gnws eu)= m' e)p' a)ndri\ dusmenei=
ba/sin kuklou=nt', *ai)/anti tw=| sakesfo/rw|:
kei=non ga/r, ou)de/n' a)/llon, i)xneu/w pa/lai.
nukto\s ga\r h(ma=s th=sde pra=gos a)/skopon
e)/xei pera/nas, ei)/per ei)/rgastai ta/de:
i)/smen ga\r ou)de\n trane/s, a)ll' a)lw/meqa:
ka)gw\ 'qelonth\s tw=|d' u(pezu/ghn po/nw|.
e)fqarme/nas ga\r a)rti/ws eu(ri/skomen
lei/as a(pa/sas kai\ kathnarisme/nas
e)k xeiro\s au)toi=s poimni/wn e)pista/tais.
th/nd' ou)=n e)kei/nw| pa=s tis ai)ti/an ne/mei.
kai/ moi/ tis o)pth\r au)to\n ei)sidw\n mo/non
phdw=nta pedi/a su\n neorra/ntw| ci/fei
fra/zei te ka)dh/lwsen: eu)qe/ws d' e)gw\
kat' i)/xnos a)/|ssw, kai\ ta\ me\n shmai/nomai,
ta\ d' e)kpe/plhgmai kou)k e)/xw maqei=n o(/tou.
kairo\n d' e)fh/keis: pa/nta ga\r ta/ t' ou)=n pa/ros
ta/ t' ei)se/peita sh=| kubernw=mai xeri/.

*)aqh/na


e)/gnwn, *)odusseu=, kai\ pa/lai fu/lac e)/bhn
th=| sh=| pro/qumos ei)s o(do\n kunagi/a|.

*)odusseu/s


h)= kai/, fi/lh de/spoina, pro\s kairo\n ponw=;

*)aqh/na


w(s e)/stin a)ndro\s tou=de ta)/rga tau=ta/ soi.

*)odusseu/s


kai\ pro\s ti/ duslo/giston w(=d' h)=|cen xe/ra;

*)aqh/na


xo/lw| barunqei\s tw=n *)axillei/wn o(/plwn.

*)odusseu/s


ti/ dh=ta poi/mnais th/nd' e)pempi/ptei ba/sin;

*)aqh/na


dokw=n e)n u(mi=n xei=ra xrai/nesqai fo/nw|.

*)odusseu/s


h)= kai\ to\ bou/leum' w(s e)p' *)argei/ois to/d' h)=n;

*)aqh/na


ka)\n e)cepra/cat', ei) kathme/lhs' e)gw/.

*)odusseu/s


poi/aisi to/lmais tai=sde kai\ frenw=n qra/sei;

*)aqh/na


nu/ktwr e)f' u(ma=s do/lios o(rma=tai mo/nos.

*)odusseu/s


h)= kai\ pare/sth ka)pi\ te/rm' a)fi/keto;

*)aqh/na


kai\ dh\ 'pi\ dissai=s h)=n strathgi/sin pu/lais.

*)odusseu/s


kai\ pw=s e)pe/sxe xei=ra maimw=san fo/nou;

*)aqh/na


e)gw/ sf' a)pei/rgw, dusfo/rous e)p' o)/mmasi
gnw/mas balou=sa th=s a)nhke/stou xara=s,
kai\ pro/s te poi/mnas e)ktre/pw su/mmikta/ te
lei/as a)/dasta bouko/lwn frourh/mata:
e)/nq' ei)spesw\n e)/keire polu/kerwn fo/non
ku/klw| r(axi/zwn: ka)do/kei me\n e)/sq' o(/te
dissou\s *)atrei/das au)to/xeir ktei/nein e)/xwn,
o(/t' a)/llot' a)/llon e)mpi/tnwn strathlatw=n.
e)gw\ de\ foitw=nt' a)/ndra mania/sin no/sois
w)/trunon, ei)se/ballon ei)s e(/rkh kaka/.
ka)/peit' e)peidh\ tou=d' e)lw/fhsen po/nou,
tou\s zw=ntas au)= desmoi=si sundh/sas bow=n
poi/mnas te pa/sas ei)s do/mous komi/zetai,
w(s a)/ndras, ou)x w(s eu)/kerwn a)/gran e)/xwn,
kai\ nu=n kat' oi)/kous sunde/tous ai)ki/zetai.
dei/cw de\ kai\ soi\ th/nde perifanh= no/son,
w(s pa=sin *)argei/oisin ei)sidw\n qroh=|s.
qarsw=n de\ mi/mne mhde\ sumfora\n de/xou
to\n a)/ndr': e)gw\ ga\r o)mma/twn a)postro/fous
au)ga\s a)pei/rcw sh\n pro/soyin ei)sidei=n.
ou(=tos, se\ to\n ta\s ai)xmalwti/das xe/ras
desmoi=s a)peuqu/nonta prosmolei=n kalw=:
*ai)/anta fwnw=: stei=xe dwma/twn pa/ros.XML: http://diglib.hab.de/edoc/ed000146/sophokles_ajax_org.xml
XSLT: http://diglib.hab.de/edoc/ed000146/tei-transcript.xsl